General Orders

1. To take charge of the post and all company properties in view and protect/preserve the same with utmost diligence. (Pangasiwaan ang pook na ito at lahat na abot tanaw lamang na ari-arian ng bahay kalakal ng pagawaan at pamahalaan).

2. To walk in an alert manner during my tour of duty and observing everything that takes place within sight or hearing.
(Lumakad sa aking pook na laging handa at nagmamanman sa ano mang mangyayari sa aking paligid na maaaring makita, madinig at maamoy).

3. To report all violation of regulations and orders I am entrusted to enforce
. (Ipagbigay alam  ang lahat ng pagsuway sa kautusan na ipinatutupad sa akin).

4. To relay all calls from post more distant from the security house where I am stationed.
(Ulitin ang lahat ng tawag buhat sa tanod sa mga pook na malayo sa bahay tanod kaysa sa akin).

5. 
To quit my post only when properly relieved. (Lisanin lamang ang aking puwesto / kinatatalagahan pagkatapos mahalinhinan ng maayos).

6. 
To  receive,  obey  and  pass  on  to  the  relieving  guard  all  orders   from  Company officers  or officials, supervisors, post-in-charge or shift leaders. (Tanggapin, sundin at ipagbigay-alam sa tanod na kahalili ko ang lahat na utos ng Detachment Commander, Officer In-Charge at Shift In-Charge ng mga tanod lamang).

7. To talk to no one except in line of duty.
(Huwag makipag-usap kanino man kung nakatalaga maliban  lamang sa mga paksang hinggil sa tungkulin).

8. 
To sound or call the alarm in case of fire or disorder. (Magbabala kung may sunog o gulo).

9.
 To call all the superior officer in any case not covered by instructions. (Tawagin ang Shift In-Charge hinggil sa anumang  bagay na hindi  nasasaklaw ng mga tagubilin). 

10. 
To salute and/or bow all company officials, superiors in the agency, ranking public officials and officers of the Philippines National Police. (Magpugay sa mga pinuno ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas at matataas na pinuno ng mga bahay kalakal).

11. 
To  be   especially   watchful  at   night  and during  the  time   of   challenging,  to challenge all persons on or near my post and to allow no  one  to  pass or  loiter without proper authority. (Maging  lalong maagap kung gabi at sa mga sandali ng pagsino, sinuhin ang lahat ng mga tao sa aking puwesto / pinagtatanuran at paligid at huwag pahintulutan makaraan ng walang kaukulang pahintulot).